Políicia a blokové konanie

zobrazené 964x


 
Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpecnosti a plynulosti cestnej premávky podla § 22 zákona SNR 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpecnosti a plynulosti cestnej premávky a za priestupky na úseku pozemných komunikácií podla § 22 c zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov
Priestupky podla § 22 zákona SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpecnosti a plynulosti cestnej premávky
oznámit = oznámit na správne konanie
Základné povinosti
§ 3 Povinnosti úcastníka cestnej premávky

ods. 2 písm. b/

 • Nerešpektovanie dopravnej znacky a dopravného zariadenia:
 1. Príkazové dopravné znacky, Daj prednost v jazde a Stoj daj prednost v jazde 2000 Sk
 2. Zákazové dopravné znacky, Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, Zákaz výjazdu motorových vozidiel 1500 Sk 
 3. Zákazová dopravná znacka Zákaz predchádzania 2000 Sk 
 4. Ostatné dopravné znacky a dopravné zariadenia 1000 Sk 

písm. c/

 1. Neuposlúchnutie pokynov a výzvy policajta a iných oprávnených osôb 2000 Sk 
 2. Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobit sa vyšetreniu na zistenie ci vodic nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou alebo liekmi oznámit
§ 4 Povinnosti vodica

ods. 1

 • Vedenie vozidla bez vodicského preukazu, ak vodic nie je držitelom vodicského oprávnenia 2000 Sk

ods. 2 písm. a/

 • Použitie vozidla na jazdu, ktoré vrátane nákladu:
 1. Nesplna ustanovené podmienky 500 Sk 
 2. Nesplna ustanovené podmienky a ohrozuje bezpecnost alebo plynulost cestnej premávky alebo poškodzuje cestu 2000 Sk 

písm. b/

 1. Vedenie vozidla bez dokladov predpísaných na vedenie a premávku vozidla 500 Sk
 2. Vedenie vozidla bez príslušného vodicského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v case zadržania vodicského preukazu okrem prípadov, ak sa ho ucí viest podla právnych predpisov alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia oznámit/zadržanie VP
 3. Vedenie vozidla bez dokladu preukazujúceho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla oznámit okresnému úradu

písm. f/

 • Nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov ak došlo k :
 1. ich obmedzeniu 1000 Sk
 2. ich ohrozeniu 2000 Sk 
 3. dopravnej nehode ( dalej len “DN” ) oznámit/zadržanie VP

ods. 3 písm. a/

 • Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok oznámit/zadržanie VP

písm. d/

 • Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nesplna podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnost viest vozidlo je inak znížená 2000 Sk 

písm. e/

 • Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou 1000 Sk

písm. g/

 • Obsluha telefónneho prístroja vodicom vozidla pocas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej cinnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 1500 Sk 

písm. h/

 1. Vyhadzovanie predmetov z vozidla 1500 Sk
 2. Obtažovanie ostatných úcastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znecistovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytocným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 500 Sk

písm. i/

 • Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodic odbocuje, pri odbocovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otácaní a cúvaní 2000 Sk

písm. j/

 • Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 2000 Sk 
§ 5 Povinnosti niektorých vodicov a spolujazdcov

ods. 1

 • Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 500 Sk 

ods. 2

 1. Jazda na motocykli bez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby 1000 Sk
 2. Jedenie, pitie alebo fajcenie pocas jazdy na motocykli 500 Sk

ods. 3

 • Nepripútanie sa bezpecnostným pásom pocas jazdy
 1. na dialniach a cestách I. triedy 1500 Sk
 2. na ostatných cestách 500 Sk
§ 7 Smer a spôsob jazdy

ods. 1

 • Jazda po nesprávnej strane
 1. v neprehladných alebo inak nebezpecných miestach ( zákruty, vrcholy stúpania a pod. ) 2000 Sk 
 2. v ostatných prípadoch 500 Sk 
 3. ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpecnosti alebo plynulosti cestnej premávke alebo DN oznámit/zadržanie VP
§ 8 Jazda v jazdných pruhoch

ods. 1

 • Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznacenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obec v inom než v pravom jazdnom pruhu 500 Sk

ods. 4

 • Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnostou prevyšujúcou 3500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dlžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky 500 Sk

ods. 5

 • Ohrozenie vodica pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdnému pruhu 2000 Sk

ods. 6

 • Ohrozenie vodica jazdiaceho vo volnom jazdnom pruhu, pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 2000 Sk
§ 9

Prejdenie do pruhu, do ktorého bol vjazd zakázaný svetelným signálom 2000 Sk 

§ 10 Jazda v mimoriadnych prípadoch

ods. 1

 • Bezdôvodná jazda pozdlž nástupneho ostrovceku vlavo alebo pozdlž elektricky vlavo 2000 Sk

ods. 2

 1. Obmedzenie jazdy elektricky na elektrickovom páse 500 Sk
 2. Ohrozenie jazdy elektricky na elektrickovom páse 2000 Sk
§ 11

ods. 1

 • Bezdôvodná jazda vo vyznacenom jazdnom pruhu urcenom pre autobusy MHD alebo trolejbusy 1000 Sk

ods. 2

 • Obmedzovanie vodica autobusu MHD pri prechadzaní z vyhradeného jazdného pruhu do prilahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 1500 Sk
§ 12
 1. Nezastavenie vozidla za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovceka alebo bez nástupišta na zvýšenom elektrickovom páse 1000 Sk 
 2. Nezastavenie vozidla za vozidlom MHD, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovceka alebo bez nástupišta, na zvýšenom elektrickovom páse, pri ktorom došlo k ohrozeniu cestujúcich, nastupujúcich alebo vystupujúcich z vozidla 2000 Sk
§ 13 Obchádzanie

ods. 1

 • Ohrozenie protiidúcich vodicov vozidiel pri obchádzaní prekážky v cestnej premávke 2000 Sk 
§ 14 Predchádzanie

ods. 2

 1. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 500 Sk 
 2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodica idúceho za ním 2000 Sk 

ods. 3

 1. Obmedzenie vodicov vozidiel, pred ktorých sa vodic po predchádzaní zaraduje 500 Sk 
 2. Ohrozenie vodicov vozidiel, pred ktorých sa vodic po predchádzaní zaraduje 2000 Sk 

ods. 4

 • Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 2000 Sk 

ods. 5

 1. Porušenie zákazu predchádzania 2000 Sk 
 2. V prípade spôsobenia DN oznámit/zadržanie VP
§ 15 Rýchlost jazdy

ods. 1

 1. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídat 2000 Sk
 2. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom coho prejde vozidlo do protismernej casti vozovky na neprehladnom alebo inak nebezpecnom mieste a dôjde k DN, alebo ohrozeniu protiidúceho vodica, vodica idúceho za ním, alebo iného úcastníka cestnej premávky oznámit/zadržanie VP

ods. 6

 • Prekrocenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky
 1. o viac ako 10 km/h 1000 Sk 
 2. o viac ako 20 km/h 2000 Sk 
 3. o viac ako 30 km/h oznámit/zadržanie VP
 • Prekrocenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky
 1. o viac ako 10 km/h 1000 Sk 
 2. o viac ako 20 km/h 2000 Sk 
 3. o viac ako 30 km/h oznámit/zadržanie VP
§ 18 Odbocovanie

ods. 1

 1. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbocovaní na križovatke, na polnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty 1000 Sk 
 2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbocovaní na križovatke, na polnú alebo lesnú cestu alebo na miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných úcastníkov cestnej premávky, najmä vodicov vozidiel idúcich za ním 2000 Sk

ods. 2

 • Nezabezpecenie odbocenia pomocou spôsobilej a náležite poucenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 1000 Sk 

ods. 4

 1. Nedanie prednosti v jazde pri odbocovaní vlavo protiidúcim vozidlám a elektrickám v oboch smeroch. Pri odbocovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde cyklistom a vodicom mopedov idúcim po cesticke pre cyklistov a tam, kde je povolená jazda pozdlž elektricky vlavo, aj elektricke 2000 Sk 
 2. Vprípade spôsobenia DN oznámit/zadržanie VP
§ 19 Jazda cez križovatku

ods. 1

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prišlo k ich:
 1. obmedzeniu 2000 Sk
 2. ohrozeniu alebo k DN oznámit/zadržanie VP

ods. 3

 • Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoluje pokracovat za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastavit vozidlo na križovatke 1500 Sk 

ods. 4

 1. Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej znacky “Stoj daj prednost v jazde” 2000 Sk
 2. V prípade spôsobenia DN oznámit/zadržanie VP
§ 20 Vchádzanie na cestu

ods. 1

 1. Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, pri vchádzaní z polnej cesty alebo lesnej cesty, cesticky pre cyklistov alebo pešej zóny na inú cestu 2000 Sk 
 2. V prípade spôsobenia DN oznámit/zadržanie VP

ods. 2

 1. Nezabezpecenie vchádzania na cestu náležite poucenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti cestnej premávky, najmä nedostatocný rozhlad 2000 Sk
 2. V prípade spôsobenia DN oznámit/zadržanie VP

ods. 3

 • Znecistovanie cesty 1000 Sk
§ 21 Otácanie a cúvanie

ods. 1

 • Ohrozenie ostatných úcastníkov cestnej premávky pri cúvaní 2000 Sk 

ods. 3

 • Nezabezpecenie si otácania alebo cúvania náležite poucenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 1500 Sk

ods. 4

 • Otácanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané (písm. a/ až f/ ) 1500 Sk
§ 22 Zastavenie a státie

ods. 1

 • Zastavenie na obojsmernej ceste
  písm. a/
 • V protismere vlavo 500 Sk
  písm. b/
 1. Pri zastavení nezostal volný jeden prázdny pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 1000 Sk 
 2. Pri státi nezostal volný jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 1500 Sk

ods. 2

 • Pri zastavení a státi vodic znemožnil vyjdenie z radu stojacich vozidiel. Pri zastavení a státi vedla seba vozidla s oznacením “O2” nezostal bocný odstup najmenej 1,2 m. 1000 Sk 

ods. 4

 1. Ohrozenie úcastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja vozovky alebo chodníka 2000 Sk
 2. Neumožnuje vodicovi autobusu MHD alebo trolejbusu vyjdenie zo zástavky alebo zo zástavkového pruhu 2000 Sk 
 3. Vodic autobusu MHD alebo trolejbusu, ktorý pri vychádzaní zo zástavky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodicov idúcich rovnakým smerom 1500 Sk
§ 23

ods. 1

 • Spôsobenie ohrozenia bezpecnosti osôb a iných úcastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bocných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 2000 Sk

ods. 2

 • Nezabezpecenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohrozit bezpecnost a plynulost cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použit iná osoba 2000 Sk

ods. 3

 • Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia 1000 Sk 
§ 24

ods. 1

 1. Porušenie zákazu zastavenia a státia na elektrickovom páse 2000 Sk 
 2. Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpecnost a plynulost cestnej premávky, najmä jazda ostatných vozidiel 1500 Sk

ods. 2

 • Porušenie zákazu zastavenia a státia v case od 05.00 – 19.00 hod. Tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou elektrickovou kolajnicou volný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 1000 Sk

ods. 3

 1. Na cestách I. triedy a za zníženej viditelnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou úcelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska 1500 Sk
 2. Státie na vyznacenom okruhu 1000 Sk
§ 25 Železnicné prícestia

ods. 2

 • Prechádzanie cez železnicné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 1000 Sk

ods. 4

 • Nezastavenie vozidla pred železnicným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná znacka “Stoj daj prednost v jazde” 2000 Sk 
§ 26

ods. 1

 • Porušenie zákazu vchádzania na železnicné priecestie ( písm. a/ až f/ ) 2000 Sk
§ 27
 • Nerešpektovanie pokynov zamestnanca dráhy 2000 Sk 
§ 28 Znamenie o zmene smeru jazdy

ods. 1

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpecnost a plynulost cestnej premávky 500 Sk
§ 29 Výstražné znamenia
 • Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 500 Sk
§ 30 Osvetlenie vozidiel

ods. 1

 • Neosvetlenie idúceho motorového vozidla za zníženej viditelnosti ustanoveným osvetlením 1500 Sk

ods. 3

 • Použitie svetiel do hmly v case, ked nie je hmla, nesneží alebo husto neprší 500 Sk
§ 31

ods. 1

 • Jazda na motocykli bez rozsvietenia stretávacích svetiel 500 Sk 

ods. 2

 • Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditelnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 2000 Sk 
§ 32 Vlecenie motorového vozidla

ods. 1

 • Prekrocenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlecení motorového vozidla
 1. o viac ako 10 km/h 1000 Sk 
 2. o viac ako 20 km/h 2000 Sk
 3. o viac ako 30 km/h oznámit/zadržanie VP

ods. 3

 • Neosvetlenie vleceného vozidla za zníženej viditelnosti predpísaným osvetlením 1000 Sk

ods. 4

 • Vlecenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 1500 Sk
§ 33 Osobitosti premávky na dialnici a ceste pre motorové vozidlá

ods. 1

 1. Jazda na dialnici s motorovým vozidlom, ktorého povolená rýchlost je nižšia ako 50 km/h 1000 Sk
 2. Používanie dialnice iným úcastníkom 1000 Sk 

ods. 2

 • Vchádzanie na dialnicu mimo miest na to urcených 2000 Sk 

ods. 3

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na dialnicu, pri ktorom došlo
 1. k ohrozeniu bezpecnosti a plynulosti cestnej premávky 2000 Sk 
 2. k spôsobeniu DN oznámit/zadržanie VP
§ 34

ods. 1 písm. a/

 1. Zastavenie a státie na dialnici inde ako na miestach oznacených ako parkovisko 2000 Sk
 2. Neoznacenie vozidla pri núdzovom státí na dialnici predpísaným spôsobom 2000 Sk 

písm. b/

 • Otácanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 2000 Sk 

ods. 3

 • Vlecenie motorového vozidla po dialnici, ak vodic neopustí dialnicu na najbližšom výjazde 1000 Sk 
§ 36 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

ods. 1

 • Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnostou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladných vozidiel s prípojným vozidlom na dialnici, na ceste pre motorové vozidlá a ceste I. triedy
 1. v dnoch pracovného pokoja v case od 0.00 hod. do 22.00 hod. oznámit/zadržanie VP 
 2. v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v case od 07.00 hod. do 20.00 hod. oznámit/zadržanie VP 

ods. 2

 • Porušenie zákazu jazdy zvláštnym motorovým vozidlom, záprahovým vozidlám s celkovou šírkou väcšou ako 600 mm na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce v období od 1. júla do 31. augusta v case od 15.00 hod. do 21.00 hod.
 1. v posledný pracovný den pred sobotou alebo dnom pracovného pokoja 1500 Sk
 2. V den pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný den 1500 Sk
§ 37 Vozidlá zo zvláštnými výstražnými znameniami

ods. 6

 1. Neumožnenie bezpecného plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy oznámit/zadržanie VP 
 2. V prípade ohrozenia týchto vozidiel, alebo spôsobenia DN oznámit/zadržanie VP
 3. Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 2000 Sk

ods. 7

 • Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 2000 Sk 
§ 40 Prekážka cestnej premávky

ods. 1

 • Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpecnost a plynulost cestnej premávky 2000 Sk 

ods. 2

 • Neoznacenie prekážky cestnej premávky 2000 Sk 
§ 41 Osobitné oznacenie vozidiel

ods. 4

 • Neoprávnené používanie osobitného oznacenia pre vozidla ( ods. 1 a/ až c/ ) 1000 Sk
§ 42 Preprava osôb

ods. 1

 • Prekrocenie povoleného poctu prepravovaných osôb 1000 Sk 

ods. 2

 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla 500 Sk 
§ 43

ods. 2

 • Preprava osôb mladších ako 12 rokov a nižších ako 150 cm na sedadlách vedla vodica 500 Sk
§ 45 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora

ods. 3

 • Prekrocenie rýchlosti jazdy pri preprave viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore nákladneho automobilu
 1. o viac ako 10 km/h 1000 Sk 
 2. o viac ako 20 km/h 2000 Sk 
 3. o viac ako 30 km/h oznámit/zadržanie VP
§ 46

ods. 1, 2 a 3

 • Nedodržanie podmienok pri preprave osôb na ložnom priestore nákladného prívesu traktora 1000 Sk 
§ 52 Osobitné ustanovenia pre niektorých úcastníkov cestnej premávky - chodci

ods. 2

 • Obmedzovanie, alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov ( viac ako dvaja vedla seba ) 1000 Sk 
§ 53

ods. 1

 • Prekonávanie zábradlia alebo zábran a podobne 1000 Sk
§ 56 Jazda na bicykli

ods. 2

 • Ohrozovanie iných úcastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, vedenie psa, alebo iného zvierata, alebo vezením predmetov 1500 Sk

ods. 5

 • Používanie cesticky pre cyklistov iným úcastníkom cestnej premávky 1000 Sk
Priestupky na úseku pozemných komunikácií podla § 22 c zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov
§ 22 c

ods. 1 písm.g/

 • Použitie vymedzených úsekov dialnic a ciest pre motorové vozidlá bez oznacenia motorového vozidla platnou nálepkou
 1. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony vrátane 1500 Sk
 2. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 12 ton vrátane oznámit okresnému úradu
 3. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy nad 12 ton vrátane oznámit okresnému úradu
                         REKLAMA

 Novinky

Zapíšte sa na odber noviniek emailom:

- 22. 8. 2014
Svieža Škoda Fábia  viac...
 
- 12. 8. 2014
SEAT PRELOMIL HRANICU  viac...
 
- 24. 7. 2014
Škoda CitiJet prvý model svojho druhu  viac...
 
- 23. 7. 2014
Hviezdou Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo viac...
 
- 22. 7. 2014
Nová Škoda Octavia Scout viac...
 
- 18. 7. 2014
Peugeot 108 určený na mestskú prevádzku  viac...
 
- 9. 7. 2014
Najvyspelejší Ford Focus ST prichádza viac...
 
- 26. 6. 2014
Nové BMW X6 viac...
 
- 19. 6. 2014
Bentley Continental GT3-R viac...
 
- 15. 6. 2014
Audi predstavuje A3 Clubsport quattro concept viac...
 
- 11. 6. 2014
Aston Martin DB9 Carbon Edition viac...
 
- 6. 6. 2014
Škoda VisionC Concept viac...
 
- 2. 6. 2014
Škoda 1000 MB oslavuje 50 rokov. viac...
 
- 30. 5. 2014
Lamborghini 5-95 Zagato Concept viac...
 
- 29. 5. 2014
Limitovaná edícia BMW M5 viac...
 
všetky novinky viac...
 
počet prístupov: celkovo: 5707202        dnes: 1559 aktualizované: 10. 11. 2014 sitemap  prihlásiť (c) 2005-15 by DSi Data